Privítanie

Vážení občania,


vitajte na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

Aktuality

Oznam

Novela zákona o ochrane osobných údajov

                                    

Dnes nadobúda účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela").

Zmeny, ktoré novela prináša, sa dotýkajú najmä

  • bezpečnosti osobných údajov, v rámci ktorej sa zrušujú prípady, kedy je potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu,
  • oprávnenej osoby a jej poučenia, ktorého záznam prevádzkovateľ na požiadanie úradu hodnoverne preukáže,
  • zodpovednej osoby, ktorej písomné poverenie je dobrovoľné,
  • registrácie informačných systémov osobných údajov, ktorá sa mení na oznamovaciu povinnosť,
  • kopírovania úradných dokladov, ktoré v rozsahu potrebnom na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu je možné vyhotovovať bez súhlasu dotknutej osoby,
  • ukladania pokút, ktoré boli čiastočne zmenené na fakultatívne a ktorých horná hranica bola znížená o jednu tretinu,
  • zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorú je potrebné zosúladiť do dvoch rokov od pôvodnej účinnosti zákona.

S novelou zákona je možné sa oboznámiť v časti "Právne predpisy".

 

Aktualizované: 15. 4. 2014

 

Subscribe to Úrad na ochranu osobných údajov<br />Slovenskej republiky RSS