Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) je nezávislý orgán Európskej únie pre ochranu údajov. EDPS bol zriadený nariadením č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (kapitola V). Európsky parlament a Rada vymenúvajú spoločným súhlasom EDPS a asistenta dozorného úradníka (an Assistant Supervisor).


 

Úlohy:

 • monitorovanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov a súkromia, keď inštitúcie a orgány EÚ spracúvajú osobné údaje jednotlivcov;

 • poradná činnosť pre inštitúcie a orgány EÚ vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných informácií

 • monitorovanie nových technológií, ktoré môžu ovplyvniť ochranu osobných údajov;

 • možnosť postúpiť vec za podmienok stanovených v zmluve Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev;

 • možnosť zasiahnuť do žalôb predložených Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev

 • spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a inými orgánmi dohľadu s cieľom zlepšiť konzistentnosť pri ochrane osobných údajov a iné.

Práva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb (tieto práva sú uvedené v článkoch 13 až 19 súčasného nariadenia 45/2001 o ochrane údajov)

 • keď vaše osobné informácie spracováva EDPS (alebo niektorá inštitúcia EÚ), máte právo o tom vedieť;

 • máte právo na prístup k informáciám a bezodkladne ich opraviť, ak sú nepresné alebo neúplné;

 • môžete požiadať, aby ste za určitých okolností zablokovali;

 • ak sa domnievate, že spracovanie je nespravodlivé a protiprávne, môžete požiadať o jeho spracovanie, a požiadať o jeho odstránenie;

 • môžete požiadať o zaslanie ktorejkoľvek z vyššie uvedených zmien ostatným stranám, ktorým boli vaše údaje zverejnené;

 • máte tiež právo nepodliehať automatizovaným rozhodnutiam (vykonaným výlučne strojmi), ktoré vás ovplyvňujú, ako ich definuje zákon.


 

Ak si myslíte, že vaše práva boli porušené inštitúciou EÚ, ktorá spracúva vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť EDPS, aby ju vyšetrili. Odporúčame vám najprv kontaktovať inštitúciu EÚ, ktorá vyrieši daný problém. Upozorňujeme, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nemá žiadne právomoci v oblasti dohľadu na vybavovanie sťažností týkajúcich sa spracovania osobných údajov vnútroštátnymi orgánmi alebo súkromnými organizáciami. Ak sa vaša sťažnosť týka jednej z týchto možností, obráťte sa na orgán na ochranu údajov v danej krajine.

 

Európska komisia prijala 10. januára 2017 návrh, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a spája ho so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR). Návrh je v súčasnosti diskutovaný v Európskom parlamente a v Rade Európskej únie.

Web stránka: https://edps.europa.eu/

 


 

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky