Konanie o ochrane osobných údajov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ak máte podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, môžete úradu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
 
Návrh na začatie konania
 
Návrh na začatie konania možno podať

  • písomne v listinnej podobe,
  • písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe,
  • osobne na úrade ústnou formou do zápisnice

 

Návrh na začatie konania musí v zmysle § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať

  • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
  • označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
  • predmet návrhu s označením, ktoré práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia (EÚ) 2016/679, ak ste si takéto právo uplatnili, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva

Pre podanie návrhu na začatie konania možno využiť tento vzor návrhu.  

 
 
Podnet
 
Pokiaľ návrh na začatie konania doručí úradu iná ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu a fyzická alebo právnická osoba, ktorá podnet podala, nie je účastníkom konania. Úrad ju o spôsobe vybavenia podnetu informuje do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu. Úrad posúdi podnet v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak úrad podnet zo zákonných dôvodov uvedených v § 100 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov neodloží, začne konanie.
 
 
Konanie na základe výsledkov kontroly a z vlastnej iniciatívy
 
Úrad môže začať konanie z vlastnej iniciatívy aj na základe výsledkov kontroly podľa § 97 ods. 2 v spojitosti s § 100 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, ktorou boli zistené nedostatky, alebo aj na základe zistenia pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo nariadením (EÚ) 2016/679.
 
Lehoty na rozhodnutie

Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 180 dní. O predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania.


Podávanie opravných prostriedkov
 
Riadny opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu môže účastník konania podať na úrad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania spôsobom, akým možno podať návrh na začatie konania.

 

Kategória: 
Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky