Plán kontrol na rok 2019

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, podľa § 92 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Prevádzkovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

 1. Národná časť Vízového informačného systému

 

Predmet kontroly: Spracovateľské činnosti konzulárneho odboru sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu MZVaEZ súvisiace s vydávaním schengenských víz; dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Národná časť Vízového informačného systému

 

Predmet kontroly: Spracovateľské činnosti konzulárnych pracovísk vybraných zastupiteľských úradov Slovenskej republiky súvisiace s vydávaním schengenských víz; dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

 1. Národná časť Schengenského informačného systému

 

Predmet kontroly: Spracovateľské činnosti Národnej ústredne SIRENE v národnej časti Schengenského informačného systému druhej generácie (ďalej len „N.SIS II“) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie, na základe ktorého sú spracúvané údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín v súvislosti s odoprením vstupu alebo pobytu, ako aj podľa Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie, podľa ktorého sú spracúvané údaje o osobách a predmetoch v N.SIS II na účely diskrétneho sledovania alebo cielených kontrol.

 

 1. Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov - EURODAC

 

Predmet kontroly: Spracovateľské činnosti národného prístupového bodu informačného systému EURODAC vykonávané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému EURODAC na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č.1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie). Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Styčný úrad Slovenskej republiky (Europol)

 

Predmet kontroly: Spracovateľské činnosti styčného úradu Slovenskej republiky (Europol) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV. Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1.  Prevádzkovateľ: Finančná správa Slovenskej republiky

 

Predmet kontroly: Spracovateľské činnosti Kriminálneho úradu finančnej správy podľa Nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. mája 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1525 z 9. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach. Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 

SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

 

Zoznam subjektov, u ktorých úrad plánuje vykonávať alebo vykonáva kontrolu spracúvania osobných údajov zameranú na spracovateľské činnosti sa nezverejňuje.

 1. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

 

Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na existenciu a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi, práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 

 1. Spracúvanie osobných údajov poštovými podnikmi

 

Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania. Práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov. Existencia a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov bez potreby identifikácie dotknutých osôb

 

Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania. Práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov. Existencia a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb subjektami poskytujúcimi služby požičovne

 

Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania. Práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov. Existencia a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi.

 

 1. Spracúvanie biometrických údajov na účely jedinečnej identifikácie dotknutých osôb

 

Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov, podmienkami zákonného spracúvania a obmedzeniami vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov. Existencia a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb orgánmi štátnej správy

 

Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov, podmienkami zákonného spracúvania a obmedzeniami vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov. Existencia a obsah súvisiacich pokynov prevádzkovateľa adresovaných sprostredkovateľovi.

 

 

Plán kontrol 2018 >>

Plán kontrol 2017 >>

Plán kontrol 2016 >>

Plán kontrol 2015 >>

Plán kontrol 2014 >>